Політика конфіденційності - Orthohouse

Політика конфіденційності

1. Предмет Договору
1.1. Постачальник, в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, зобов’язується поставити для потреб Покупця стоматологічні матеріали та/або вироби медичного призначення (надалі – «Товар»), асортимент, кількість та ціни якого підлягають визначенню Сторонами у видаткових накладних, які з дати підписання Сторонами є невід’ємною частиною Договору, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такий Товар в порядку та на умовах, визначених даним Договором.
1.2. Постачальник гарантує, що Товар, який постачається, є його власністю, не закладений, не перебуває під арештом, не обмежений в обороті і на нього не накладено ніяких інших обтяжень. Товар, який постачається, є новим (раніше не експлуатувався).
1.3. Право власності на Товар (в т.ч. на часткову партію), що постачається Постачальником на умовах даного Договору, переходить від Постачальника до Покупця в момент передачі Товару Постачальником Покупцю на підставі відповідної видаткової накладної.

2. Ціна Договору
2.1. Ціна даного Договору становить сумарну вартість поставленого Товару згідно підписаних Сторонами видаткових накладних протягом періоду дії цього Договору.
2.2. Ціна Товару визначається в національній валюті України – гривнях та вказується Сторонами у відповідних видаткових накладних
2.3. Ціна Товару включає в себе вартість Товару, його упаковки і маркування, всі витрати Постачальника, пов’язані із поставкою Товару на умовах, визначених даним Договором, його оформленням.

3. Порядок та строки оплати за Товар
3.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем на підставі виставлених Постачальником рахунків, в національній валюті України (гривні) безготівково, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання рахунку та/або поставки Товару та підписання Сторонами видаткових накладних.
3.2. Зобов’язання Покупця по оплаті за цим Договором вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника.
3.3. Сторони можуть в будь-який момент дії даного Договору узгодити іншу форму проведення розрахунків, що оформляється додатковими угодами до даного Договору.

4. Порядок та строк поставки Товару
4.1. Товар має бути поставлений Покупцю протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати направлення замовлення Покупця Постачальнику. Постачальник має право здійснити поставку Товару достроково за попередньою згодою Покупця.
4.2. Датою поставки Товару вважається дата підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної.
4.3. . Доставку товару здійснює Постачальник (власним транспортом чи транспортом стороннього перевізника) за власний рахунок при замовлені понад 2000,00 грн (дві тисячі гривень, 00коп.) За загальним правилом право власності на Товар переходить до покупця в момент передачі за місцезнаходженням покупця. Доставка Товару на суму менше 2000,00 гривень (дві тисячі гривень, 00коп.) оплачується Покупцем.
4.4. Передача Товару від Постачальника до Покупця оформлюється видатковою накладною, після підписання якої, право власності на Товар переходить Покупцеві. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються належним чином виконаними Постачальником з дати передачі такого Товару Покупцю та підписання Сторонами відповідної видаткової накладної.
4.5. Приймання-передача Товару здійснюється по кількості та комплектності згідно видаткової накладної, а за якістю – відповідно до сертифікату якості заводу-виробника та/або іншого документу, передбаченого чинним законодавством України.
4.6. У разі виявлення недостачі, некомплектності або порушення якості Товару при його прийомі Покупець та Постачальник складають відповідний акт. Постачальник своїми силами і за свій рахунок усуває виявлені і зафіксовані при прийманні недоліки протягом 10 (десяти) календарних днів.

5. Якість та комплектність Товару. Гарантійні зобов’язання
5.1. Постачальник гарантує, що якість поставленого Товару відповідає встановленим вимогам, Товар не має дефектів, пов’язаних з матеріалом, з якого він виготовлений, або з процесом його виготовлення, повністю придатний для його використання за цільовим призначенням.
5.2. У разі виявлення Покупцем недоліків та/або дефектів у поставленому Товарі Покупець письмово повідомляє про це Постачальника. Постачальник зобов’язаний в термін до 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від Покупця та за свій рахунок усунути виявлені Покупцем недоліки та дефекти Товару, або замінити Товар на новий, якщо Постачальник не доведе, що дефекти та/або недоліки виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання Товару.

6. Тара, пакування та маркування
6.1. Товар повинний бути упакований в тару, що запобігає будь-якому пошкодженню Товару під час його транспортування будь-яким видом транспорту та під час зберігання Товару на складах Постачальника. Тара може містити маркування про необхідні умови поводження з Товаром при транспортуванні.
6.2. Якщо Товар буде пошкоджений під час транспортування чи зберігання у зв’язку з неналежною упаковкою та/або маркуванням, Постачальник буде відповідальний за пошкодження і нестиме всі пов’язані з цим витрати.
6.3. Вартість тари та упаковки входить до ціни Товару.

7. Відповідальність Сторін
7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з даного Договору (надалі – «порушення Договору»), Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним законодавством України.
7.2. Порушенням даного Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.
7.3. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) Сторона, яка порушила договірні зобов`язання, відшкодовує другій Стороні всі обґрунтовані та документально підтверджені збитки, завдані в результаті такого порушення, незалежно від сплати неустойки.
7.4. Виплата пені і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання, не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за даним Договором в натурі, крім випадків, передбачених даним Договором.
7.5. У разі порушення Постачальником строків поставки Товару, та/або строків виконання інших зобов’язань, передбачених даним Договором, він зобов’язаний сплатити на користь Покупця неустойку в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від вартості відповідного Товару, за яким допущено прострочення виконання зобов’язань, за кожен календарний день такого прострочення.
7.6. У випадку порушення Покупцем строків оплати, визначених даним Договором, він зобов’язаний сплатити на користь Постачальника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення платежу, від суми грошової заборгованості, за кожний календарний день прострочення оплати.

8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
8.2. До обставин непереборної сили, які звільняють Сторони від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за цим Договором відносяться обставини, що безпосередньо впливають на хід виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, на які Сторони не мають впливу та за які не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, пожежі, епідемії, військові дії, блокада, забороняючи дії (акти) з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інші обставини, які не можуть контролюватися Сторонами і які перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.
8.3. В разі виникнення обставин, зазначених у п. 8.2 цього Договору, Сторона, що посилається на дію форс-мажорних обставин, зобов’язана протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про такі обставини, із наданням відповідних підтверджуючих офіційних документів. Належним підтвердженням дії форс-мажорних обставин є документ виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним державним органом.
8.4. Якщо Сторона, що зазнала дію форс-мажорних обставин, без поважних причин не повідомила про їх настання іншу Сторону, у строк, зазначений в п. 8.3. цього Договору, така Сторона у подальшому не має права посилатися на форс-мажорні обставини з метою уникнення відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
8.5. Термін виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на термін дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.
8.6. У випадку, якщо обставини непереборної сили (форс-мажор) тривають більш ніж 1 (один) календарний місяць, кожна Сторона має право на дострокове розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письмово повідомить про це іншу Сторону за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до запланованої дати такого розірвання.

9. Вирішення спорів
9.1. Усі спори та/або розбіжності, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання його умов, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо спір та/або розбіжність, які виникли за цим Договором, неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. Строк дії Договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до ___________________________, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору.
10.2. Строк дії цього Договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік, у випадку, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку його дії, будь-яка Сторона не повідомить іншу у письмовій формі про свій намір припинити його дію.
10.3. Сторони мають право достроково припинити дію даного Договору в односторонньому порядку, попередивши про такі наміри іншу Сторону офіційним листом з повідомленням за 30 (тридцять) календарних днів до моменту такого розірвання Договору.
10.4. Дострокове розірвання даного Договору можливе за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної Додаткової угоди до цього Договору.
10.5. Закінчення строку дії даного Договору або його дострокове розірвання, не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань під час дії даного Договору.

11. Прикінцеві положення
11.1. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться за письмовою згодою Сторін. Такі зміни та/або доповнення оформлюються додатковими угодами, які підписуються кожною із Сторін і є невід’ємною частиною цього Договору.
11.2. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються згідно з чинним законодавством України.
11.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність, вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
11.4. Сторони дійшли згоди, що текст Договору, будь-які матеріали і відомості, що стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. Винятком є випадки, якщо передача конфіденційних даних пов’язана з отриманням офіційних дозволів, інших документів для виконання цього Договору, або сплати податків, інших обов’язкових платежів, або повідомлення таких даних відповідним державним органам за їх запитами в межах їх компетенції, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
11.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», представники кожної із Сторін, вказані в Преамбулі цього Договору, надають свою згоду на обробку їх персональних даних іншою Стороною, протягом не обмеженого строку та в об’ємі, визначеному Договором, з метою ведення систематизації та обліку господарської діяльності, а також погоджуються на внесення будь-яких змін в такі дані без додаткового повідомлення особи, дані якої обробляються.
11.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
11.7. Постачальник гарантує, що здійснив усі належні дії для того, щоб особа, яка підписала цей Договір від імені Постачальника, мала належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання цього Договору.
11.8. Постачальник по цьому Договору є платником податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ.
11.9. Покупець по цьому Договору _______________________________________________________________.
11.10. Цей Договір складений українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. Юридичні адреси та реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:
ТОВ «ОРТО-ХАУС»
Місцезнаходження:
46025, м. Тернопіль, вул. С. Крушельницької, буд. 18, офіс 608
Код за ЄДРПОУ 42155169
п/р: UA873387830000026003055123022
в ТФ ПАТ «Приватбанк» м. Тернопіль
ІПН 421551619186
тел.: 0681104383
e-mail: info@orthohouse.com.ua
buch@orthohouse.com.ua
Платник податку на прибуток на загальних підставах